Restaurants in Prakasam Nagar, Rajahmundry Look for Restaurants in Rajahmundry

Divya Fast Food Center

Prakasam Nagar, Rajahmundry

Quick Bites

AVERAGE CUSTOMER SPEND: ₹500 for two

Divya Fast Food Center

Cuisines:

Chinese

Hot Grill's

Prakasam Nagar, Rajahmundry

Casual Dining

AVERAGE CUSTOMER SPEND: ₹500 for two

Hot Grill's

Cuisines:

Chinese

Kumars Kitchen

Prakasam Nagar, Rajahmundry

Quick Bites

AVERAGE CUSTOMER SPEND: ₹500 for two

Kumars Kitchen

Cuisines:

Chinese

House Of Dosas

Prakasam Nagar, Rajahmundry

Casual Dining

AVERAGE CUSTOMER SPEND: ₹500 for two

House Of Dosas

Cuisines:

Chinese

Eat N Play

Prakasam Nagar, Rajahmundry

Casual Dining

4.0

AVERAGE CUSTOMER SPEND: ₹800 for two

Eat N Play

Cuisines:

Chinese

Jai Maa Kali Stall

Prakasam Nagar, Rajahmundry

Casual Dining

AVERAGE CUSTOMER SPEND: ₹500 for two

Jai Maa Kali Stall

Cuisines:

Chinese

Hotel Anand Regency-Aharam

Prakasam Nagar, Rajahmundry

Casual Dining

5.0

AVERAGE CUSTOMER SPEND: ₹700 for two

Hotel Anand Regency-Aharam

Cuisines:

Chinese

Anand Regency

Prakasam Nagar, Rajahmundry

Casual Dining

AVERAGE CUSTOMER SPEND: ₹500 for two

Anand Regency

Cuisines:

Chinese

Noodle Stories

Prakasam Nagar, Rajahmundry

Casual Dining

AVERAGE CUSTOMER SPEND: ₹500 for two

Noodle Stories

Cuisines:

Chinese

Aadhya Cool n Spicy point

Prakasam Nagar, Rajahmundry

Casual Dining

AVERAGE CUSTOMER SPEND: ₹220 for two

Aadhya Cool n Spicy point

Cuisines:

Chinese

Hotel Surya

Prakasam Nagar, Rajahmundry

Casual Dining

1.0
Hotel Surya

Cuisines:

Chinese

Biryani Plaza

Prakasam Nagar, Rajahmundry

Casual Dining

AVERAGE CUSTOMER SPEND: ₹500 for two

Biryani Plaza

Cuisines:

Biryani, Chinese

Mj Food Court

Prakasam Nagar, Rajahmundry

Quick Bites

4.0
Mj Food Court

Cuisines:

Chinese