Outlets in Rashidiya, Dubai

Restaurants

View all

Seashell Restaurant

Rashidiya, Dubai

Dolci Delight Patisserie

Rashidiya, Dubai

Shai Qasr Al Fidhi Cafeteria

Rashidiya, Dubai

Al Rashidiya Corner Cafeteria

Rashidiya, Dubai

Hala Iranian Sweets

Rashidiya, Dubai

Khalil Mohd. Ibrahim Cafeteria

Rashidiya, Dubai